You are here: Home > Participate > Join a Discussion > Mailman Archives

[mat-wg] Kasia już się zdecydowała.

 • To: mat-wg@localhost
 • From: Anna Ewelina Wilczy�ska asap24@localhost
 • Date: Mon, 16 May 2011 20:25:33 +0200
 • Reply-to: asap24@localhost

Title: ASAP24 - wdra¿amy wiedzê

Dzieñ dobry.

Reprezentujê firmê ASAP24 - wdra¿amy wiedzê.
Na naszych szkoleniach uczestnicy otrzymuj± narzêdzia,
pomagaj±ce im w codziennej pracy jak Netbooki lub Czytniki E-booków
Organizujemy szkolenia stacjonarne i wewnêtrzne m.in. z tematów:


 • MS PowerPoint - zaawansowane prezentacje multimedialne
 • MS Word - tworzenie profesjonalnych dokumentów
 • MS Excel - automatyzacja pracy dziêki wykorzystaniu VBA
 • MS Excel - zaawansowane rozwi±zania w arkuszach kalkulacyjnych

Proszê o wyra¿enie zgody na przesy³anie ofert szkoleniowych.
Bêd± one trafia³y na Pañstwa skrzynkê nie czê¶ciej ni¿ raz w tygodniu.

Je¿eli wyra¿aj± Pañstwo zgodê na przes³anie oferty, proszê klikn±æ w poni¿szy link TAK, lub zrezygnowaæ klikaj±c na NIE.
  rezygnacja z wys³ania oferty
  akceptacja wys³ania oferty

  W razie pytañ prosimy o bezpo¶redni kontakt:

  Z powa¿aniem
  Anna Ewelina Wilczyñska
  kom: 783 225 777
  www.ASAP24.pl


  ----------------------------------

  Zapytanie wys³ano zgodnie z Ustaw± z dnia 18 lipca 2002 r. o ¶wiadczeniu us³ug drog± elektroniczn± (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.) oraz dyrektyw± UOKiK: "Dopuszczalne jest przes³anie na adres e-mail pytania czy adresat zgadza siê na otrzymywanie drog± elektroniczn± informacji handlowej".

  Copyright ASAP24. Mail przeznaczony dla: mat-wg@localhost